Bezpečnost a ochrana zdraví při zemních pracích

Bezpečnost a ochrana zdraví při zemních pracích

Mezi hlavní rizika a zdroje úrazů při provádění zemních prací patří zavalení pracovníků ve výkopech při sesutí nezajištěných stěn, pádem materiálu nebo předmětů uložených nad hranou výkopu, popřípadě pádem osob do výkopu z okrajů stěn výkopu.

Závažné nehody vznikají, jestliže dojde k narušení a poškození plynového potrubí s následkem úniku zemního plynu, který může vést až k výbuchu výbušné směsi. Velké riziko vzniká při ztrátě stability objektů v okolí výkopů.

Na frekventovaných místech musí být podél výkopu zřízeno zábradlí vzdálené od okraje minimálně 1,5 m. Toto zábradlí lze nahradit výkopkem převyšující terén minimálně 0,9 m nebo nápadnou překážkou vysokou min. 0,6 m.

Výkop přiléhající k veřejné komunikaci musí být opatřen výstražnou dopravní značkou a za noci výstražným červeným světlem.

Stěny výkopu je nutno zajistit proti sesutí pažením. Paží se od hloubky 1,3 m v zastavěném území, v nezastavěném území 1,5 m.

                                                                          

Obr. 1: Výkop v zastavěném území

Minimální pracovní prostor ve výkopu musí být široký 0,8 m. Tato šířka je dostatečná na zhotovení např. natavovaných izolací a fóliových izolací.

Obr. 2:  Minimální pracovní prostor ve výkopu

Pro sestup a výstup do výkopů hlubších než 1,5 m je nutno používat žebříky, které přesahují nad terén minimálně 1,1 m, jsou umístěny po 30 m.

Přes výkop rýh hlubších než 0,5 m je nutno vést pevné bezpečně uložené přechodové lávky o šířce min. 0,75 m s jednotyčkovým zábradlím. Přechody nad výkopem hlubokým do 1,5 m musí být vybaveny oboustranným jednotyčovým zábradlím o výšce 1,1 m, na veřejných prostranstvích oboustranným dvoutyčovým zábradlím se zarážkou. Přechody nad výkopy o hloubce nad 1,5 m musí být vybaveny oboustranným dvoutyčovým zábradlím se zarážkou.

 

                                                                                                        

Obr. 3: Přechodová lávka přes výkop

 

                                                                                                                                                                                    

Obr. 4: Přechodová lávka přes hluboký výkop

 

Výkopové práce na odlehlém pracovišti od hloubky 1,3 m nesmí vykonávat pracovník osamoceně.

Provádění zemních prací v ochranných elektrických, plynových a jiných nebezpečných vedení je možné pouze tehdy, jsou-li provedena opatření, která zabrání nebezpečnému přiblížení pracovníků a strojů k těmto vedení.

Zeminu skladujeme u nezapažených rýh hlubokých do 1,5 m ve vzdálenosti až 1,2 m.

Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 50 cm od okraje výkopu.

V obydlených územích, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde se provádějí i jiné práce, musí být výkopy zakryty nebo zajištěny zábradlím.

Před prvním vstupem pracovníků do výkopu musí odpovědný pracovník prohlédnout bezpečnost stěn výkopu, pažení a přístupu.

Sestupovat a vystupovat po konstrukci pažení není dovoleno.

Pracovníci, kteří pracují ve výkopech, musí být vybaveni vhodnými ochrannými prostředky.

Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v pracovním prostoru stroje.

Stroj může pojíždět nebo vykonávat pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení.

Zaměstnavatel musí zajistit pravidelnou kontrolu zajištění výkopů, pažení, přechodů a výstražných a osvětlovacích těles.

 

Zdroje

Obrázky:

Doplňující učivo

Příklady provádění výkopů v ochranných pásmech podzemního vedení:

Obr. 5: Příklady výkopů v ochranných pásmech

Před zahájením zemních prací v ochranných pásmech musí zhotovitel stavebního objektu:

  • na terénu vyznačit polohově, popřípadě též výškově, trasy podzemních vedení
  • seznámit obsluhu strojů a ostatní osoby, které budou zemní práce provádět, s druhy vedení, jejich polohou a hloubkou uložení, s rozsahem ochranného pásma a podmínkami provádění prací v těchto pásmech.
Kontrolní otázka

pro žáky ZŠ:

Vysvětlete, proč je důležité dodržovat pravidla bezpečnosti práce a nošení ochranných pomůcek.