Podzemní stěny

Podzemní stěny

Podzemní stěny mohou mít funkci pažící - zapažení hlubokých výkopů nebo konstrukční pokud se stávají trvalou součástí suterénů staveb, popřípadě mohou plnit obě funkce současně. Dále mohou sloužit k oddělení dvou zemních prostředí a plnit funkci těsnící. Tloušťka podzemních stěn bývá 400 až 1000 mm, hloubky většinou nepřesahují 30 m.

Použití podzemních stěn:

Podzemní stěny se uplatňují při zajišťování hlubokých stavebních jam, např. v zastavěné oblasti nebo pod hladinou podzemní vody, při výstavbě hloubených tunelů nebo podchodů aj.

Podle použití podzemní stěny dělíme na:

 • Pilotové stěny - budují podél obvodu stavební jámy jako širokoprofilové vrty.

 • Milánské stěny - jsou tvořené průběžnou rýhou tloušťky 400 až 1500 mm a hloubku do 40 m.

 • Štětové stěny - používají se k hloubení výkopů pod úrovní spodní vody. Štětové stěny zachycují nejen tlak vody, ale i zemní tlak.

Podle způsobu provádění podzemní stěny dělíme na:

 • monolitické - vznikají vyplněním vyhloubené rýhy prostým betonem, železobetonem, jílocementem, jílocementem s chemickými přísadami. Monolitické stěny mohou být vetknuté do podloží, kotvené zemními kotvami nebo rozepřené.

 • montované - do rýhy vyplněné samotuhnoucí suspenzí se osazují prefabrikáty z železobetonových panelů, které jsou vyrobené na celou hloubku stěny. Uplatnění nacházejí tyto stěny tam, kde je požadován hladký povrch jejich líce, jako např. u pohledových opěrných stěn, podchodů, nábřežních a přístavních zdí aj.

 • kombinované - spodní část rýhy je vybetonována stejně jako monolitická stěna a do čerstvého betonu je osazen prefabrikát, který tvoří odhalenou výšku stěny. Tento způsob se provádí u hlubších stěn.

Příklad technologického postupu monolitické podzemní stěny:

 • Tyto podzemní stěny jsou hloubeny po lamelách šířky převážně do 7 m. Vodotěsnost spár mezi jednotlivými lamelami je zajišťována těsnicími pásy, které jsou navlečeny do ocelových pažnic tvořících bednění pracovní spáry.

 • Před zahájením prací se zpevní pracovní plocha a připraví se vodící zídky, které poskytují oporu pro výrobní operace.

 • Těžba jednotlivých lamel se nejčastěji provádí lanovým nebo hydraulickým drapákem pod ochranou pažící suspenze - je obvykle z bentonitu a zajišťuje stabilitu rýhy.

 • Do vytěžené rýhy (lamely) je postupně osazen armokoš a zámkové pažnice s těsnicími pásy.

 • Betonáž lamely podzemní stěny se provádí odzdola pomocí betonářských rour. Betonová směs současně vytěsňuje pažící suspenzi, která je odčerpávána. K betonáži se používá speciální betonová směs, která se nevibruje. Betonáž lamely musí proběhnout co nejrychleji a bez přerušení.

 • Po zatvrdnutí betonu podzemních stěn se postupně odkopává zemina a stěny se zakotvují po kotevních úrovních až na úroveň definitivního výkopu.

obrazek

Obr. 1: Schéma postupu výroby monolitických podzemních stěn

Technologie provádění prefabrikovaných podzemních stěn:

 • Nejprve se provede zhotovení vodící zídky a rýhy a její pažení speciální samotuhnoucí suspenzí, podobně jako u monolitických stěn.

 • Následuje osazování železobetonových panelů, vyrobených na celou hloubku stěny do připravené rýhy. Těsnost svislých spár mezi prefabrikáty je zajištěna gumovou hadicí, která se vkládá do zámku a zainjektuje se cementovou směsí. V bezvodém prostředí mohou být spoje bez těsnění.

 • Kotvení stěny zemními kotvami nebo ji lze rozpírat.

obrazek

Obr. 2: Příklady železobetonových prefabrikovaných podzemních stěn

Podzemní stěny frézované

 • Technologie vytváření podzemních stěn nebo stěnových elementů frézováním umožňuje zhotovit stěny do značných hloubek (více než 60 m) a do zemin o zvýšené tvrdosti, kde nelze uplatnit konvenční drapák. Pomocí frézy poháněné hydromotory se rozpojuje hornina a hloubený otvor je vyplněný bentonitovou suspenzí. Frézovaná hornina se směšuje se suspenzí a je čerpadlem dopravována do separačního zařízení.

Zdroje
 • HÁJEK, Václav a kol. Pozemní stavitelství I. Praha: Sobotáles, 2001. ISBN 80-85920-81-6.
 • MACEKOVÁ, Věra. Pozemní stavitelství II. – Zakládání staveb, Hydroizolace spodní stavby. Brno: FAST, 2006. studijní opory.
 • AUTOR NEUVEDEN. Podzemní stěny [online]. [cit. 2014-04-18]. Dostupný na WWW: http://www.soletanche.cz/technologie_podzemni_steny/.

Obrázky:

Odkaz

Videosekvence:

Zhotovování podzemní stěny

Odkaz

Více o podzemních stěnách zde:

Doplňující učivo

Pilotová stěna

Obr. 3: Příklad pilotové stěny

Milánská stěna

Obr. 4: Příklad milánské stěny

Štětové stěna

Obr. 5: Příklad štětové stěny

Vhodné učivo i pro žáky ZŠ.

Procvič si

1. Jakou mohou mít podzemní stěny funkci?

2. Kde se podzemní stěny používají?

3. Rozdělte pozemní stěny podle použití.

4. Rozdělte podzemní stěny podle způsobu provádění.

5. Popište technologický postup monolitické podzemní stěny.