Dřevěné stropy

Dřevěné stropy

Dřevěné stropy jsou tradiční konstrukce, které se vyskytují ve většině historických obdobích stavitelství a architektury. Od druhé poloviny 19. století byly tyto stropní konstrukce nejdůležitějším typem stropů v bytové, občanské i zemědělské výstavbě. V baroku byly ploché dřevěné stropy omítány a zdobeny štukem či malbou. Od počátku 20. století se stále více užívá železobeton, který se uplatňuje i u stropních konstrukcí a tradiční materiály v podobě dřeva či kamene téměř mizí. V současné době se s nimi setkáváme při rekonstrukcích starších budov, při stavbě chat, popřípadě menších rodinných domků, kde se uplatňují novodobé typy dřevěných konstrukcí.

Vlastnosti dřevěných stropů

Výhody dřevěných stropů:

 • malá plošná hmotnost,

 • dobrá tepelná izolace,

 • nenáročná technologie výstavby - snadná doprava a montáž,

 • snadné opracování dřeva a vytváření spojů,

 • okamžitá únosnos,t

 • využívání obnovitelných přírodních zdrojů.

Nevýhody dřevěných stropů:

 • malá odolnost proti ohni,

 • náchylnost k napadení dřevokaznými škůdci (dřevokazným hmyzem, dřevokaznými houbami, plísní),

 • malá odolnost vlhkému prostředí – nevhodné použití ve sklepech, prádelnách a mokrých provozech,

 • netuhé v horizontální rovině,

 • vykazují značné průhyby,

 • horší akustické vlastnosti,

 • vyžadují kvalitní dřevo a dokonalou impregnaci.

Konstrukční řešení dřevěných stropů

Podle konstrukčního řešení lze dřevěné stropy rozdělit na:

 • deskové konstrukce - jsou tvořeny soustavou trámů, které jsou kladeny vedle sebe na sraz, vzájemně spojené klíny nebo hmoždinkami, zajišťující jejich spolupůsobení. Tyto konstrukce zatěžují podpírající stěny po celé délce uložení. Používají se pro menší rozpětí. Patří mezi ně např. povalový strop.

 • nosníkové konstrukce – jsou tvořeny dřevěnými nosníky (trámy, fošny, příhradové nosníky), které zatěžují stěny lokálně v místě uložení (zhlaví) a na nosníku je uložena konstrukce podlahy a podhled. Vzdálenost trámů se dříve volila 0,8 – 1,2 m, v současnosti vzhledem k menším profilům je menší. Jsou vhodné do rozpětí asi 8 m. Z horní strany trámů je uložen záklop, ze spodní podbití.

Obr. 1: Konstrukční varianty dřevěných stropů

Druhy dřevěných stropů:

 • povalové stropy,

 • trámové stropy,

  • trámové stropy s viditelnými trámy (hořlavá konstrukce),

  • trámové stropy s viditelnými trámy se záklopem a násypem,

  • trámové stropy s rovným podhledem a násypem (smíšená konstrukce),

  • trámové stropy se zapuštěným záklopem,

  • trámové stropy s rákosníky.

 • fošnové stropy,

 • novodobé dřevěné stropy z lepených, sbíjených a příhradových nosníků,

 • novodobé stropy z dřevěných prefabrikovaných panel.

Obr. 2: Příklad dřevěného trámového stropu s viditelnými trámy

Obr. 3: Příklad novodobé vazníkové konstrukce

V současné době se s dřevěnými stropy setkáváme při rekonstrukcích a adaptacích starších budov a stále více se uplatňují novodobé stropní konstrukce z lepených, sbíjených a příhradových nosníků při výstavbě dřevostaveb.

 

Zdroje
 • HÁJEK, Petr a kol. Pozemní stavitelství II. pro 2. ročník SPŠ stavebních. Praha: Sobotáles, 2007. ISBN 978-80-86817-22-4.

Obrázky:

 • Obr. 1: HÁJEK, Petr a kol. Pozemní stavitelství II. pro 2. ročník SPŠ stavebních. Praha: Sobotáles, 2007. ISBN 978-80-86817-22-4.
 • Obr. 2, 3, 4: Pokud není uvedeno jinak, obrázky jsou z archívu autora.
Doplňující učivo

Historické dřevěné stropy byly často dekorované malbou.

Obr. 4: Malovaný dřevěný strop - Muzeum v Havlíčkovvě Brodě

Vhodné učivo i pro žáky ZŠ.

Procvič si

1. Vyjmenujte výhody dřevěných stropů.

2. Vyjmenujte nevýhody dřevěných stropů.

3. Jaká jsou konstrukční řešení dřevěných stropů?

4. Vyjmenujte druhy dřevěných stropů.

Samostatná práce

Porovnejte vlastnosti dřevěných stropů s ostatními druhy stropů a zamyslete se na dnešním využitím dřevěných stropních konstrukcí.

Vhodné pro žáky ZŠ.