Monolitické stropy

Monolitické stropy

Do této kategorie zahrnujeme monolitické železobetonové stropy, které se betonují přímo na stavbě do bednění, ve kterém je uložena výztuž. Současné použití monolitických technologií je zefektivněno především používáním systémového bednění, centrální výrobou betonu, novodobými technologiemi betonáže v zimním období, urychlováním tuhnutí a tvrdnutí betonu, používáním vysokopevnostních betonů, používáním předem vyrobených výztužných prvků a používáním progresivních technologií předepínání monolitických konstrukcí na stavbě. Volba použití monolitické technologie pro stropní konstrukce je závislá pracnosti, únosnosti, rozpětí, požadavku tepelné a zvukové izolace a ceně.

Vlastnosti monolitických stropů:

Výhody monolitických stropů:

 • Velká únosnost.
 • Možnost ztužení objektu v obou směrech – ve svislé i horizontální rovině.
 • Použitelnost pro jakýkoliv půdorys o různém rozpětí a zatížení - tvarová stabilita a variabilita.
 • Dá se velmi hospodárně dimenzovat na dané podmínky vhodnou volbou tvaru, rozměrů, druhu betonu a výztuže.
 • Nehořlavost a požární odolnost.

Nevýhody monolitických stropů

 • Velká staveništní pracnost.
 • Mokrý proces výstavby.
 • Dlouhá doba tuhnutí a tvrdnutí betonu, která prodlužuje proces výstavby.
 • Závislost na klimatických podmínkách – omezení výstavby v zimním období.
 • Nutnost technologických přestávek.
 • Nutnost bednění – zvýšení ceny.
 • Velká objemová hmotnost železobetonu způsobuje velké zatížení svislých podpor, základů, je však výhodná z hlediska akustických vlastností.
 • Smršťování a dotvarování betonu – může být ovlivněna rovinnost podhledu i stopu.
 • Malý tepelný odpor.
 • Náročná demolice a recyklace.

Konstrukční řešení železobetonových stropů

Monolitické železobetonové stropy lze rozdělit na:

Deskové stopní konstrukce - jsou tvarově nejjednoduššími stropními konstrukcemi, tvoří je železobetonová deska vyztužená v jednom směru nebo ve dvou směrech. Podle způsobu uložení na podporách rozlišujeme desky prostě uložené a desky vetknuté. Desky probíhající přes více podpor jsou desky spojité, desky konzolové jsou na jednom konci volné, na druhém upnuté do podpory. Zvláštním druhem deskových stropů jsou monolitické železobetonové desky lokálně podepřené tzv. hřibové stropy.

Trámové stropní konstrukce - jsou velmi únosné, používají se pro velké rozpětí a velké zatížení. Nosná konstrukce je tvořena železobetonovými trámy, které jsou v tuhém spojení s deskou, čímž se vytvoří charakteristický průřez tvaru T. Trámy mohou být orientovány v jednom nebo ve dvou, popřípadě více směrech - kazetové konstrukce. Trámové stropní konstrukce se podle vzdálenosti a velikosti trámů dělíme na: trámové stropy, žebrové stropy, žebírkové stropy a kazetové stropy.

obrazek

Obr. 1: Příklad monolitického železobetonového stropu

Zdroje
 • DOSEDĚL, Antonín a kol. Stavební konstrukce pro 2. a 3. ročník SOU. Praha: Sobotáles, 1998. ISBN 80-85920-51.
 • HÁJEK, Petr a kol. Pozemní stavitelství II. pro 2. ročník SPŠ stavebních. Praha: Sobotáles, 2007. ISBN 978-80-86817-22-4.

Obrázky:

Základní pojmy
Vhodné i pro žáky ZŠ. Monolitické železobetonové stropy jsou stropy, které se betonují přímo na stavbě do bednění, ve kterém je uložena výztuž.
Opakování

1. Charakterizujte monolitické stropy.

2. Vyjmenujte výhody monolitických stropů.

3. Vyjmenujte nevýhody monolitických stropů.

4.  Vysvětlete, jaké jsou konstrukční řešení železobetonových monolitických stropů a popište je.

Osobnosti

Za vynálezce železobetonu je považován pařížský zahradník Joseph Monier. Narodil se na jihu Francie v Saint-Quentin de Poterie 8. listopadu 1823. Na konci 60. let  experimentoval s betonovými květináči, které mu však mrazem praskaly. Aby tomu zabránil, použil při jejich výrobě drátěného pletiva. V roce 1867 získal patent na výrobu nádob a nádrží z železných drátů a cementu pro zahradnické účely. Svou technologii zdokovaloval a  získal další patenty např. na armované trubky (1868), železobetonové desky (1868), dále mosty a klenby, železniční pražce a další. Když Monier v roce 1906 zemřel, byl už jeho systém uznávanou technologií. V rocce 1902 byla postavena ze železobetonu první výšková budova v americkém Cincinnati.

Obr. 2: Joseph Monier

Vhodné učivo i pro žaky ZŠ.

Úkol

Vhodné i pro žáky ZŠ:

Pokuste se vyjmenovat stavební konstrukce, které jsou zhotoveny z betonu a železobetonu.