Podhledy

Podhledy

Podhledy jsou přídavné konstrukce ke stropním nebo střešním konstrukcím, které neslouží jako samostatně funkční celky, ale většinou tyto konstrukce zkvalitňují.

Základní funkce a požadavky na podhledy

 • Dělící - svým uspořádáním v konstrukčním systému mohu oddělovat vertikálně jednotlivé části podlaží.

 • Snížení světlé výšky místností

 • Akustické - mají zajistit vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost stropní konstrukce nebo zajistit pohltivost tehdy, kdy je potřeba upravit dobu dozvuku, nebo snížit hladinu rušivého hluku – pohledy absorpční.
 • Tepelně izolační - pro zajištění potřebné hodnoty součinitele prostupu tepla stropní konstrukce oddělující prostory s odlišnými teplotami. Možnost vkládání tepelněizolačních materiálů mezi konstrukci podhledu a stropní konstrukci.

 • Protipožární - ochrana hořlavé konstrukce stropu – provádí se u některých dřevěných nebo ocelových stropních konstrukcí. Zvyšují požární odolnost stropní konstrukce, chrání instalční rozvody. Podhledy mohou být také jako samostatné požární předěly.

obrazek

Obr. 1: Příklad protipožární funkce podhledu

 • Mechanické – dostatečná vlastní únosnost, nosný rošt pro ostatní části podhledu, kotvy, závěsy.

 • Světelně technické – odraz, lesk, barva.

 • Architektonické a estetické – zakrytí nevzhledného vedení instalací, dotváření architektonického záměru.

Rozdělení podhledů podle různých hledisek:

 • Podle konstrukce se podhledy dělí na:

  • Samonosné podhledy - jako nosné prvky těchto podhledů se používají dřevěné nebo ocelové tenkostěnné profily, ze kterých je vytvořen nosný rošt, na který se připevňují deskové prvky. Rošt je kotvený do svislých konstrukcí po obvodu místnosti. Tyto podhledy se realizují většinou do 5,5 m světlosti místnosti.

obrazek

Obr. 2: Příklad celistvého samonosného podhled s opláštěním pomocí sádrokartonových desek Knauf

 • Zavěšené podhledy – jsou tvořeny nosnými závěsy, táhly, které jsou připevněny ke konstrukci stropu. Na tyto závěsy se přímo nebo pomocí nosné kostry připevňuje deskový či lamelový plášť nebo u starší varianty se zavěšovala síť, na kterou se stříkala omítka nebo speciální hmota.  Nosnou kostru zavěšených podhledů tvoří většinou soustava tenkostěnných ocelových profilů nebo ohnuté plechy, lišty kovové nebo dřevěné. Závěsy s nosnou kostrou podhledu musí umožňovat rektifikaci ve svislém i vodorovném směru ± 30 mm. Podle konstrukčního řešení zavěšené podhledy dělíme na kostrové (zpravidla s celistvým pláštěm nebo lamelové) a panelové (kazetové.)

 

obrazek

Obr. 3: Schéma principu zavěšených podhledů

obrazek

Obr. 4: Příklad zavěšeného celistvého podhledu

 

obrazek

Obr. 5: Příklad zavěšeného podhledu se sítí z rabicového pletiva

1 – konstrukce stropu, 2 závěsné pruty, 3 rabicové pletivo, 4 nástříkaná omítka

 • Podle funkce se podhledy dělí na:

  • Plášťovací – plní funkci hlavně estetickou a hygienickou.

  • Optické a dekorační - snížení světlé výšky místností, zajistit architektonický záměr.

  • Akustické - pro zvýšení neprůzvučnosti stropní konstrukce nebo pro snížení hladiny hluku v daném prostoru.

  • Izolační – podhledy tepelně izolační.

  • Protipožární - podhledy zajišťující požární odolnost stropní konstrukce.

  • Těsnící – proti pronikání plynů a vlhkosti.

  • Vícefunkční – splňují zpravidla více funkcí najednou např. podhledy s vedlejší funkcí vytápění, osvětlení, protipožární, akustickou aj.

obrazek

Obr. 6: Vícefunkční pohled, kombinace protipožárního a akustického

 • Podle použitého materiálu pláště podhledů:

  • Dřevěné nebo z aglomerovaných desek např. cementotřískových, dřevotřískových desek.

  • Sádrokartonové typu KNAUF, RIGIPS nebo sádrovláknité typu FERMACELL, RIGIDUR.

  • Minerální – minerálně vláknité desky.

  • Kovové – rovných, tvarovaných a profilovaných plechů.

  • Plastové.

  • Skleněné.

  • Kombinované nebo vrstvené z různých materiálů.

  • aj.

 • Podle konstrukce pláště podhledy dělíme na:

  • Celistvé, deskové podhledy – samonosné nebo zavěšené.

  • Bezesparé foliové podhledy – folie z PVC např. systém Barrisol, Bernizet, Renolit nebo systém Clipso tvořený polyesterovou tkaninou s PUR vrstvou.

  • Kazetové s viditelným roštem – pevné nebo demontovatelné.

  • Kazetové se skrytým roštem - pevné nebo demontovatelné.

  • Lamelové - pevné, demontovatelné a sklápěcí – posuvné.

  • Segmentové – tam, kde jsou akustické požadavky.

  • Mřížové.

  • aj.

Základní části zavěšeného podhledu

 • kotvení,

 • závěsy – háky, třmeny, trubky, hřeby, rektifikační šrouby aj.,

 • nosná kostra – většinou ocelové nebo hliníkové profily,

 • plášť – desky, kazety, lamely, mřížky,

 • příslušenství – např. kazety pro umístění osvět.obrazek

Obr. 7: Příklady závěsů montovaných podhledů

a – hák, b – třmen, c – drát, d – trubka, e – držák s rektifikační sponou, f – rektifikační šroub

obrazek

Obr. 8: Příklady uložení podhledových desek pláště na nosný rošt a jejich vzájemné spojování

Celistvé podhledy

Jsou nejčastěji vytvářeny jako zavěšené nebo případně jako samonosné. Nejpoužívanějším materiálem na jejich plášť jsou sádrokartonové desky, další alternativou jsou konstrukční desky na bázi dřeva nebo desky z recyklovaných nápojových kartonů aj. Celistvost pláště umožňuje navrhovat tento typ podhledu jako protipožární, zpravidla s dvojitým opláštěním ze sádrokartonových desek (viz obr. 2).

Kazetové podhledy

Jedná se hlavně o zavěšené podhledy, které mají nosnou kostrou z tenkostěnných kovových profilů. Plášť je tvořen samonosnými deskami ve formě kazet ze sádrokartonových, sádrovláknitých nebo kalciumsilikátových či jiných desek. Desky mohou mít čtvercové nebo obdélníkové tvary - používají se hlavně na chodbách. Kazetové podhledy se provádějí hlavně jako dekorační, akustické zpravidla absorpční. Mohou být v provedení s viditelným nebo skrytým roštem.

Obr. 9: Konstrukce kazetového podhledu

Lamelové podhledy

Lamelové podhledy se zhotovují jako zavěšené podhledy s nosnou kostrou z tenkostěnných ocelových profilů. Délka profilů je přizpůsobena potřebám rozměrů ploch. Nosníky kostry jsou na strop zavěšeny pevnými nebo výškově regulovatelnými závěsy. Dále se namontují obvodové profily většinou tvaru “L”. Vlastní lamely jsou nejčastěji z tenkých profilovaných plechů, které mohou být plné nebo perforované. Lamely se osazují na nosníky. Lamelové podhledy zajišťují v kombinaci se zvukovou izolací absorpční vlastnosti akustického podhledu.

Obr. 10: Příklad konstrukce lamelového podhledu včetně konstrukce závěsu

Obr. 11: Příklad konstrukce lamelového podhledu

 • Mřížkové podhledy

Mřížkové podhledy jsou funkční a různorodé architektonické prvky, ideální pro akustické a estetické úpravy prostor. Jsou vhodné do kanceláří, hypermarketů, autosalonů, prodejen a všude tam, kde je potřebný vzdušný prostor. Skládají se z nosné konstrukce z hliníkových profilů, která tvoří čtvercovou síť o rozměru 600 x 600, na kterou se pokládají mřížkové kazety z předbarvených hliníkových pásů, které se vzájemně protínají tak, že vytváří mřížku. Nosná konstrukce je na strop zavěšena pevnými výškově regulovatelnými závěsy o průměru 4 mm s pružinou. Mřížky i nosná konstrukce jsou vyrobeny ze stejného materiálu, čímž vytvářejí nepřerušovaný stropní podhled bez viditelných spojů mezi mřížkami.

Obr. 12: Příklad mřížkového podhledu firmy „ ATENA“, typ „Standart“

Obr. 13: Montážní schéma mřížkového podhledu

 • Bezesparé foliové podhledy

Tyto stropy tvoří polyvinylová folie, která je napnutá do obvodových lišt, které jsou ke stěně přivrtány na hmoždinky ve vzdálenosti 20 cm. Folie mohou mít různá provedení – lesklé, matné, průsvitné, metalizované, semišové, s potiskem, různého barevného provedení. Jsou pevné, nehořlavé, antistatické, snadno omývatelné. Vyrábějí se na zakázku po přesném změření prostoru. Obvodové lišty mohou být viditelné nebo skryté. Viditelná lišta je plastová a vytváří po obvodu místnosti 3 cm rámeček. Skrytá lišta je hliníková. Natahování folie se provádí za pomocí horkovzdušného agregátu, kterým se prostor ohřívá na teplotu 40 – 50° C. Tyto podhledy jsou vhodné i do vlhkého prostředí, zabraňují prostupu vlhkosti do konstrukcí umístěných nad podhledem. Díky svým vlastnostem pomáhá podhled zlepšovat také akustiku daného prostoru. Foliové podhledy mohou být rovné, ale mohou  vytvářet různé prostorové prvky.

Obr. 14: Uchycení foliového podhledu

Příklad montáže zavěšeného sádrokartonového podhledu:

Vyměření a narýsování bodů umístění závěsů.

Upevnění závěsů na masivní stropní konstrukci pomocí hmoždinek a šroubů nebo na dřevěný stropní trám z boku pomocí šroubů s půlkulatou hlavou.

Osazení nosných CD- profilů do závěsů.

Osazení montážních CD-profilů na nosné profily pomocí úhlových kotev nebo křížové spojky.

Provedení opláštění sádrokartonovými deskami. Desky na montážní CD - profily se přišroubují pomocí samořezných šroubů. Příčné spáry se přesadí tak, aby nevznikly křížové spáry.

 

Zdroje

Obrázky:

Odkaz

Více o montáži zavěšeného sádrokartonového podhledu zde

Odkaz

Více o montáži kazetového zavěšeného sádrokartonového podhledu zde

Odkaz

Více o montáži sádrokartonového podkle zde

Odkaz

Více o foliových podhledech zde

Kontrolní otázka

1. Vyjmenujte základní funkce a požadavky na podhledy.

2. Jak se dělí podhledy podle konstrukce?

3. Jak se dělí podhledy podle funkce?

4. Jak se dělí podhledy podle materiálu?

5. Rozdělte stropy podle konstrukce pláště.

6. Vyjmenujte části zavěšeného podhledu.

7. Stručně popište podhledy celistvé, kazetové, lamelové, mřížkové a foliové.

8. Popište montáž sádrokartonového podhledu.

Obrázek

Obr. 16: Příklad zavěšeného podhledu ze sádrokartonu

Obrázek

Obr. 17: Příklad podhledu s osvětlením