Chrom

Chrom, chromium, 24Cr

Nejběžnějšími minerály, ve kterých se vykytuje chrom, jsou chromit FeO.Cr2O3 (oxid železnatochromitý) a krokoit (PbCrO4).

Chrom se vyrábí aluminotermickou redukcí oxidu chromitého:

Cr2O3 + 2 Al → 2 Cr + Al2O3

Je to tvrdý, stříbřitě lesklý kov, odolný proti vzdušnému kyslíku i vodě, proto se využívá ke galvanickému pochromování kovů.

Reaguje se zředěnou kyselinou sírovou i chlorovodíkovou, koncentrovaná kyselina dusičná ho pasivuje.

Kromě již zmíněného galvanického pokovování se přidává do slitin, které pak odolávají korozi (např. korozivzdorná ocel čili slangově nerez ocel).

Sloučeniny chromu

Nestálý oxid chromnatý CrO se snadno oxiduje na oxid chromitý nebo chromový a využívá se jako redukční činidlo.

Oxid chromitý Cr2O3 se nazývá chromová zeleň a lze ho připravit termickým rozkladem dichromanu amonného:

(NH4)2Cr2O7 → Cr2O3 + N2 + 4 H2O

Oxid chromitý má amfoterní charakter, je nerozpustný ve vodě.

Obr. 1: Oxid chromitý

Hydroxid chromitý Cr(OH)3 vzniká srážením roztoků chromitých solí roztokem alkalického hydroxidu:

Cr3+ + 3 OH → Cr(OH)3

Má šedozelenou barvu a amfoterní charakter:

Cr(OH)3 + 3 HCl → CrCl3 + 3 H2O

Cr(OH)3 + NaOH → Na[Cr(OH)4]

Dodekahydrát síranu draselnochromitého je znám jako kamenec draselnochromitý KCr(SO4)2.12 H2O, přesněji [K(H2O)6][Cr(H2O)6](SO4)2. [Cr(H2O)6]3+ způsobuje fialové zbarvení. Používá se k vyčiňování kůží.

Oxid chromový CrO3 je silné oxidační činidlo. Je kyselinotvorný:

CrO3 + H2O → H2CrO4

Kyselina chromová H2CrO4 je známá pouze v roztoku, význam mají její soli – chromany.

Chromany obsahují anion CrO42– a jsou jedovaté. Rozpustné chromany – chroman amonný (NH4)2CrO4, chroman draselný K2CrO4 a chroman sodný Na2CrO4 jsou ve vodném roztoku stálé jen v alkalickém prostředí, okyselením z nich vznikají dichromany, což doprovází změna barvy ze žluté na oranžovou:

2 CrO42– + 2 H3O+ → Cr2O72– + 3 H2O

Naopak přidáním hydroxidu do roztoku dichromanu vznikají zpět chromany a barva se mění z oranžové na žlutou:

Cr2O72– + 2 OH → 2 CrO42– + H2O

Nerozpustné chromany – chroman olovnatý PbCrO4, chroman stříbrný Ag2CrO4 aj. mají většinou žlutou barvu a vznikají srážením:

M2+ + CrO42– → MCrO4

Dichromany obsahují anion Cr2O72– jsou vysoce toxické a jsou to silná oxidační činidla. Nejdůležitější jsou dichroman amonný (NH4)2Cr2O7, dichroman draselný K2Cr2O7 a dichroman sodný Na2Cr2O7.  Jsou oranžové a rozpustné ve vodě.

Obr. 2: Chroman sodný                                                    Obr. 3: Dichroman sodný

Zdroje
  • BÁRTA, Milan. Chemické prvky kolem nás. 1. vydání. Brno: Edika, 2012. 112s. ISBN 978-80-266-0097-8.
  • BENEŠOVÁ, Marika a Hana SATRANOVÁ. Odmaturuj z chemie. 1.vydání. Brno: Didaktis, 2002. 208 s. ISBN 80-86285-56-1.
  • DVOŘÁČKOVÁ, Svatava. Rychlokurz chemie. 1. vydání. Olomouc: Rubico, 2000. 238 s. ISBN 80-85839-42-3.
  • FLEMR, Vratislav a Bohuslav DUŠEK. Chemie I/Obecná a anorganická. 1. vydání. Praha: SPN, 2001. 120 s. ISBN 80-7235-147-8.
  • KOTLÍK, Bohumír a Květoslava RŮŽIČKOVÁ. Chemie I v kostce. 1. vydání. Havlíčkův Brod: Fragment, 1996. 120 stran. ISBN 80-7200-056-X.
  • ŠRÁMEK, Vratislav a Ludvík KOSINA. Obecná a anorganická chemie. 1. vydání. Olomouc: FIN, 1996. 262 stran. ISBN 80-7182-003-2.

Obrázky

 

 

Obrázek

Obr. 4: Chrom

Víte, že ...

... název nerostu krokoit je odvozen od rostliny s názvem krokus, česky šafrán? Barva kamene připomínala objevitelům jeho sušené pestíky, které jsou jedním z nejvzácnějších druhů koření.

Víte, že chrom je i součástí prostředků na hubnutí? Oslabuje totiž chuť na sladkosti.

Video
This div will be replaced by the JW Player.

Chemická sopka

Video
This div will be replaced by the JW Player.

Faraonův had