Čištění vody

Čištění vody

Čištění odpadních vod

Jednou z nejvíce znečištěných vod je voda odpadní. Ta je zdraví škodlivá a proto musí projít procesem čištění. Čistění odpadních vod se dělí na:

  1. Mechanické
  2. Biologické
  3. Chemické
  4. Hygienické zabezpečení vod

Mechanické čištění

Mechanickým čištěním se z vody odstraňují tuhé látky a plyny.

Jedním ze způsobů mechanického čištění je cezení. Cezením se odstraňují největší plovoucí nečistoty. K tomu se používají česle (obr. 1).

obrazek

Obr. 1: Česle

Dalším způsobem mechanického čištění je sedimentace. Probíhá v lapačích štěrku, písku, tuku a v sedimentačních nádržích (obr. 2).

 

obrazek

Obr. 2: Sedimentační nádrže

Filtrace je druh oddělování určitých látek průtokem přes filtrační vrstvu, kterou může být zrnitý materiál, například: štěrk, písek nebo filtrační síťovina. Vytékající přefiltrovaná kapalina se nazývá filtrát. Filtrace je jeden z nejdůležitějších postupů v procesu čištění vody, určuje konečnou kvalitu upravené vody.

Biologické čištění

Slouží k odstranění znečišťujících látek, které jsou rozpuštěny nebo rozptýleny v odpadních vodách a neprobíhá u nich sedimentace. Probíhá za pomocí mikroorganismů. Ty využívají látky z odpadní vody v rámci svých životních procesů a jsou od ní oddělitelné obvykle sedimentací.

Chemické čištění

Hlavním chemickým procesem čištění je neutralizace. Při ní je upravováno pH vody. Vznikají dobře rozpustné soli nebo málo rozpustné sloučeniny, které z vyčištěné vody vypadávají. Proto po neutralizaci následuje sedimentace nebo filtrace.

Dalšími chemickými postupy jsou srážení, oxidace a redukce a spalování.

Při srážení se ve vodě dobře rozpustné sloučeniny přemění na málo rozpustné sraženiny které jsou odstraněny sedimentací a filtrací, popřípadě flotací (oddělované látky jsou vynášeny na hladinu a odstraňovány).

Oxidace se uplatňuje při hygienickém zabezpečení pitné vody, při chemickém odplyňování vody, při odželezování a odmanganování vody, při čistění průmyslových odpadních vod apod.

Redukcí se zneškodňují chromové odpadní vody.

Zvláště nebezpečné kapalné odpady se zneškodňují spalováním.

Hygienické zabezpečení vody

Posledním technologickým postupem při výrobě pitné vody je její zabezpečení po stránce zdravotní. K tomu se používají různé dezinfekční prostředky, například: chlór, oxid chloričitý a ozon.

Další způsoby čištění vody

Samočištění

Povrchové vody (stojaté nebo tekoucí), do kterých byly vypuštěny vody odpadní, se po určité době bez přičinění člověka sami vyčistí. Jde o souhrn přirozeně probíhajících fyzikálních, chemických, biologických a biochemických procesů.

Procesy samočištění se uplatňují hlavně při likvidaci organických látek. Nerozpuštěné organické látky vytvářejí kal. Usazují se na dně, kde jsou rozkládány, nebo slouží jako potrava některým vodním organismům.

 

Zdroje
  • BENEŠ, Pavel a kol. Základy praktické chemie pro 8. ročník základní školy. 2.vyd. Praha: Fortuna, 2006. ISBN 80–7168–879–7. 
  • MACH, Josef, Irena PLUCKOVÁ a Jiří ŠIBOR. CHEMIE Úvod do obecné a anorganické chemie. Brno: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o, 2010. ISBN ISBN 978-80-7289-133-7.
  • VACÍK, Jiří a kol. Přehled středoškolské chemie. Praha: SNP- pedagogické nakladatelsvtí, 1995. ISBN 80 – 85937-08-5.

Obrázky

Úkol

Zjistěte, kde ve vašem okolí se vyskytuje nejbližší čistička odpadních vod.