Normy pro zemní práce


Zrušené předpisy
(od 1.4.2010)
ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy
ČSN 73 3050 Zemní práce
ČSN 73 0037 Zemní tlaky na stavební konstrukce (část.)
ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravní stavby


Nové předpisy (EN)
ČSN EN 1997 - 1 Eurokód 7. Navrhování geotechnických konstrukcí, Část 1 : Obecná pravidla
ČSN EN 1997 - 1 Eurokód 7. Navrhování geotechnických konstrukcí Část 2 : Průzkum a zkoušení základové půdy
 

Nové a novelizované předpisy (ČSN)
ČSN EN ISO 22475 - 1Geotechnický průzkum a zkoušení - Odběry vzorků a měření podzemní vody.
Část 1: Zásady provádění
ČSN EN 14227 Úprava zemin
ČSN 73 61 33 Návrh a provádění zemního tělesa PK