Endogenní dynamika

Endogenní dynamika

Endogenní geologické pochody se na rozdíl od pochodů exogenních odehrávají uvnitř Země. Na povrchu se projevují sporadicky, v souvislosti s vulkanizmem a zemětřesením. Důsledkem endogenních procesů je často zvýšení reliéfu zemského povrchu (naopak od exogenních procesů, které jsou způsobeny vnějšími silami a které zemský povrch shlazují a snižují). Endogenní geologické pochody probíhají až na výjimky mimo dosah možnosti lidského pozorování. Endogenní procesy, označované také jako procesy tektonické, jsou vyvolány horizontálním a vertikálním pohybem litosférických desek, které reagují na chemicko -  fyzikální, napěťové, tepelné a gravitační změny v zemské kůře a plášti. Mají za následek přeměnu horninového materiálu (metamorfózu, tavení, alteraci), deformaci hornin a horninových masívů (např. vrásnění, rozvolňování, konzolidace apod.) a pohyb ker zemské kůry. Jedná se o procesy člověkem v podstatě neovlivnitelné.

Mezi hlavní endogenní procesy patří:

MAGMATIZMUS

VULKANIZMUS

METAMORFIZMUS

TEKTONIKA

ZEMĚTŘESENÍ

 

Zdroje
  • ZAPLETAL, Jan. Základy geologie. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 93 s. ISBN 80-706-7855-0.

Obrázky

  • Obr. 1: AUTOR NEZNÁMÝ. wikipedia [online]. [cit. 9.9.2014]. Dostupný pod Licencí Creative Commons na www: http://cs.wikipedia.org/wiki/Vulkanismus#mediaviewer/File:Lava_forms.jpg.
  • Obr. 2: AUTOR NEZNÁMÝ. wikipedia [online]. [cit. 9.9.2014]. Dostupný pod Licencí Creative Commons na www: http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bt%C5%99esen%C3%AD#mediaviewer/File:World_seismicity.jpg.
Obrázek

Obr. 1: Několik druhů vulkanických projevů

Obrázek

Obr. 2: Mapa ohnisek (hypocenter) zemětřesení ve světě s uvedením hloubky pod povrchem (depth).