Sulfáty a fosfáty

Sulfáty

Do této třídy mineralogického sytému jsou řazeny soli kyseliny sírové (sírany neboli sulfáty).

Baryt BaSO4

Obsahuje izomorfní příměs Sr a Ca. Krystaluje v soustavě rombické. Vytváří většinou mnoho ploché, často velké, dobře vyvinuté tabulkovité nebo sloupcovité krystaly. Agregáty jsou hrubě až jemně zrnité, celistvé, stébelnaté až vláknité nebo lupenité až deskovité. Barevně je variabilní - bezbarvý až bílý, často zbarven žlutě, žlutohnědě, růžově, světle i sytě červeně až červenohnědě, šedě, zeleně nebo světle modře. Vryp vždy bílý, lesk skelný, na plochách štěpnosti bývá perleťový. Je křehký, lom lasturnatý. Rozkládá se jen v koncentrované H2SO4, nesnadno tavitelný (bod tání 1 580 °C). Při silném zahřátí fosforeskuje. Je hojný na hydrotermálních rudních žilách (spolu s PbS a ZnS). Ve slínech a vápencích, někdy tvoří tmel v sedimentech (konkrece v mořských jílech), usazuje se i z horkých pramenů. Naleziště: Příbram, Stříbrná Skalice, Harrachov, Horního Benešov v Hrubém Jeseníku a okolí Tišnova.

Obr. 1: Baryt, Rumunsko

Sádrovec CaSO4 . 2 H2O

Zpravidla neobsahuje izomorfní příměsi. Krystalizuje v soustavě monoklinické. Vyskytuje se v podobě tabulek, sloupečků až jehliček. Často dvojčatí. Obvykle tvoří jemně zrnité (sněhobílý alabastr), celistvé, vláknité nebo lupenité (dokonale čiré mariánské sklo) agregáty. Je bezbarvý, bílý, šedý, nažloutlý, hnědavý až černý. Průsvitný až průhledný. Vryp bílý, lesk skelný, na štěpných plochách perleťový. Nepatrně rozpustný ve vodě, dobře v HCl. Je špatný vodič tepla.Tento nejhojnější sulfát je typickým minerálem sedimentogenních a zvětrávacích procesů. U nás se objevuje jako produkt oxidace pyritu (Chvaletice). Velká ložiska sádrovce vznikla odpařováním mořské vody, např. Kobeřice u Opavy.

Obr. 2: Sádrovec, Maroko

Fosfáty

Do této třídy patří velký počet minerálních druhů různého složení. Celkový hmotnostní podíl v litosféře je však malý. K endogenním minerálům patří téměř výlučně fosfáty, přičemž většina z nich vzniká v konečných stádiích magmatických pochodů. Hospodářsky nejvýznamnější minerál této třídy je apatit.

Apatit Ca5(PO4)3(F, Cl)

Často obsahuje izomorfní příměs Fe, Mg, Mn, Na a zejména Ce. Krystaluje v soustavě hexagonální. Krystaly bývají tlustě tabulkovité, krátce až dlouze sloupcovité nebo jehličkovité. Agregáty jsou zrnité, vláknité, stébelnaté, celistvé nebo zemité. Může být bezbarvý, bílý, světle nazelenalý až tmavě zelený, namodralý, nažloutlý, světle fialový i jinak zbarvený. Vryp bílý. Lesk skelný, mastný až matný. Někdy nezřetelná štěpnost, lom nerovný. Lehce rozpustný v HCl, nesnadno tavitelný, elektricky nevodivý. Při malém zahřátí ve tmě některé apatity světélkují. Krystalizovaný se nachází v pegmatitech (Písek, Dolní Bory, Rožná a Bobrůvka u Velkého Meziříčí) a greisenech (Cínovec, Krásno u Horního Slavkova). Hojně je u nás rozšířen v diabasech, čedičích a rulách u Kutné Hory a Čáslavi.

Obr. 3: Apatit

Zdroje
  • ZIMÁK, Jiří. Mineralogie a petrografie. 3. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 226 s. ISBN 80-706-7856-9.

Obrázky

  • Obr. 1: Didier Descouens. wikipedia [online]. [cit. 9.9.2014]. Dostupný pod Licencí Creative Commons na www: http://cs.wikipedia.org/wiki/Baryt#mediaviewer/File:Barite_Pribram.jpg.
  • Obr. 2: AUTOR NEZNÁMÝ. wikipedia [online]. [cit. 9.9.2014]. Dostupný pod Licencí Creative Commons na www: http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1drovec#mediaviewer/File:Gips_3_Maroko.jpg.
  • Obr. 3: Didier Descouens [online]. [cit. 9.9.2014]. Dostupný pod Licencí Creative Commons na www: http://cs.wikipedia.org/wiki/Apatit#mediaviewer/File:Apatite_Canada.jpg.
  • Obr. 4: Daderot. wikipedia [online]. [cit. 9.9.2014]. Dostupný pod Licencí Creative Commons na www: http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1drovec#mediaviewer/File:Gypsum_%27desert_roses%27,_Chihuahua,_Mexico_-_Natural_History_Museum_of_Utah_-_DSC07463.JPG.
  • Obr. 5: Katidzer Linde. wikipedia [online]. [cit. 9.9.2014]. Dostupný pod Licencí Creative Commons na www: http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1drovec#mediaviewer/File:Alabaster.jpg.
Doplňující učivo

Odrůdy sádrovce:

Obr. 4: Pouštní růže

Obr. 5: Alabastr

Kontrolní otázka

1) Charakterizujte třídu sulfátů.

2) Popište základní charakteristiku barytu a sádrovce.

3) Charakterizujte třídu fosfátů.

4) Popište základní charakteristiku apatitu.

Odkaz

https://www.youtube.com/watch?v=3e4XpBMajbk

Čti také

Dvojčatění krystalů je jev, kdy dva (nebo více) krystalů sdílí část jedné krystalové mřížky souměrným způsobem a jsou pravidelně prorostlé podle roviny souměrnosti. Výsledkem je srůst těchto krystalů v různých charakteristických tvarech.