Geologie

Geologie

Geologie je přírodní věda zahrnovaná do širší skupiny geověd (kromě geologie např. mineralogie, petrografie, geochemie a     geofyzika), která se zabývá vznikem, vývojem, stavbou a látkovým složením Země, jako i endogenními a exogenními procesy, podmiňujícími vznik a utváření geologických těles. Studuje vztahy mezi procesy probíhajícími uvnitř Země i na jejím povrchu od vzniku nejstarší zemské kůry až do současnosti. V současné době představuje geologie soubor vědních disciplín, které vznikly prohlubováním jednotlivých úseků geologického poznávání a zahrnují všestranný výzkum anorganické přírody. Mezi hlavní disciplíny geologie patří všeobecná, historická, regionální a aplikovaná geologie.

  • Všeobecná geologie - zabývá se geodynamickými procesy a jevy, které probíhají v zemském tělese. Geodynamické procesy se dělí podle původu geologických sil na endogenní (vnitřní) a exogenní (vnější).

  • Historická geologie - studuje vývoj Země a její dějiny. Základem historické geologie je stratigrafie, nauka o vrstevních sledech.

  • Regionální geologie – je to vědní obor, který využívá komplexního studia zemské kůry k jejímu členění do územních jednotek, uvnitř kterých má horninové prostředí stejný či podobný vývoj. Každá jednotka je charakterizována určitým souborem hornin, stratigrafickým zařazením, tektonikou, hydrogeologickými podmínkami a geomorfologií. Zjednodušeně regionální geologie podává komplexní pohled na stavbu a vývoj danéoblasti a to ve formě map a textových dokumentů, popisujících studované území.

  • Aplikovaná geologie - využívá geologické poznatky pro potřeby praxe v různých sférách lidské činnosti. Zahrnuje zejména ložiskovou geologii, hydrogeologii, enviromentální geologii a inženýrskou geologii.http:Zdroj:/departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/webkurzy/rg/regionalka.html

      Obr. 1: Geologická mapa

Zdroje
  • ZAPLETAL, Jan. Základy geologie. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 93 s. ISBN 80-706-7855-0.

Obrázky

  • Obr. 1: Geologická mapa [online]. [cit. 2014-10-1]. Dostupný na www: http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/webkurzy/rg/regionalka.html.

 

Základní pojmy
Geologie (z řeckého ge = Země, logos = slovo) je věda o složení, stavbě a vývoji Země. Zabývá se zejména studiem její svrchní části, litosféry a zemského pláště.
Video
This div will be replaced by the JW Player.

ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA

Zamysli se

Zamyslete se nad využitím znalostí přírodních věd v praktickém životě, uveďte příklady (vhodné o pro žáky ZŠ).

Kontrolní otázka

1) Charakterizujte pojem geologie.

2) Uveďte hlavní disciplíny geologie.

3) Čím se zabývá všeobecná geologie?

4) Která geologická disciplína studuje vývoj Země a její dějiny?

5) Čím se zabývá regionální geologie?

6) Která disciplína využívá geologické poznatky pro potřeby praxe?

Doplňující učivo

Ložisková geologie je geologická disciplína, jejímž úkolem je studovat zákonitosti vzniku, stavby, složení a rozšíření ložisek nerostných surovin.

Hydrogeologie je vědní obor zabývající se podzemními vodami, jejich původem, podmínkami výskytu, zákony pohybu, jejich fyzikálními a chemickými vlastnostmi, jejich interakcí s okolním prostředím.

Environmentální geologie je věda zabývající se geologickými podmínkami existence a rozvoje lidské společnosti a jejích zpětných vlivech na geologické prostředí.

Inženýrská geologie je aplikace geologických věd, která poskytuje projektantům staveb informace o složení podloží konkrétního území, na kterém se připravuje stavba. Například přehrada, dálnice, sídliště, průmyslový areál a podobně.