Petrografie

Petrografie

Petrografie je podobně jako mineralogie součástí geologických věd. Petrografie jako samostatná věda existuje od začátku 2. poloviny 19. století. Zabývá se studiem hornin.

  • HORNINY - jsou to nehomogenní minerální asociace, které se jako samostatné jednotky účastní na skladbě zemské kůry a určité části zemského pláště. Na rozdíl od minerálů je chemické složení hornin značně proměnlivé a nelze je vyjádřit chemickým vzorcem.

  • Horniny dělíme na: polyminerální (skládají se z několika nerostných druhů např. žuly), monominerální (tvořené jedním minerálem např. krystalické vápence).
  • Minerály a horniny netvoří jen zemskou kůru a určitou část zemského pláště, ale i např. povrch Měsíce, povrch Marsu.

Všeobecná petrografie (petrologie)

Zkoumá především zákonitosti a procesy vzniku hornin, také jejich přeměnu a zabývá se rovněž studiem vzájemných genetických vztahů mezi minerály, z nichž se horniny skládají.

Systematická petrografie

Zabývá se zejména nerostným složením hornin a vlastnostmi horninotvorných minerálů, stavbou a chemismem hornin a jejich rozšířením v zemské kůře. Systematická petrografie shromažďuje údaje o jednotlivých typech hornin.

Podle způsobu vzniku se horniny dělí na tři základní skupiny: horniny magmatické (vyvřelé), sedimentární (usazené) a metamorfované (přeměněné). Zařazení horniny do jedné ze tří základních skupin a její bližší klasifikaci se provádí nejčastěji na základě struktury, textury a nerostného složení horniny.

  • STRUKTURA – vyjadřuje tvar, velikost a vzájemné vztahy mezi minerály v hornině.

  • TEXTURA – vyjadřuje prostorové uspořádání minerálů v hornině.

Obr. 1: Textura všesměrně zrnitá - nejčastěji u vyvřelin

Obr. 2:  Textura pórovitá u výlevných vyvřelin

Obr. 3: Textura vrstevnatá u hornin usazených

 

Zdroje
  • ZIMÁK, Jiří. Mineralogie a petrografie. 3. vyd. Olomouc: Univerzita Palackéhov Olomouci, 226 s. ISBN 80-706-7856-9.

Obrázky

  • Obr. 1: Archiv autora.
  • Obr. 2: Archiv autora.
  • Obr. 3: Archiv autora.
  • Obr. 4: Jan Pešula. wikipedia [online]. [cit. 9.9.2014]. Dostupný pod Licencí Creative Commons na www: http://cs.wikipedia.org/wiki/Emanuel_Bo%C5%99ick%C3%BD#mediaviewer/File:Emanuel_Boricky_1878.png.
Doplňující učivo

Studiem hornin se lidé zabývali od nepaměti a to především z praktického hlediska jejich využitelnosti. Počátek vědeckého studia hornin se dá datovat do poloviny 19. století. K jeho rozvoji dochází s rozvojem optického mikroskopu a s objevem polarizátoru a polarizačního mikroskopu. Za zakladatele moderní petrologie jsou považováni Ferdinand Zirkel (1838-1912) a Harry Rosenbusch (1836-1914).

Z českých petrologů je třeba zmínit především Emanuela Bořického a Bohumila Hejtmana.

Obr. 4: Dr. Emanuel Bořický

Kontrolní otázka

1) Co je to petrografie?

2) Čím se zabývá petrografie?

3) Co je to hornina?

4) Jak dělíme horniny?

5) Jak dělíme horniny podle způsobu jejich vzniku?