Výlevné horniny

Výlevné horniny (vulkanity)

Výlevné magmatity se označují také jako extruzivní nebo vulkanické horniny, které pronikly na zemský povrch v roztaveném stavu. Základním kriteriem jejich rozlišování je, podobně jako u hlubinných hornin, celkové chemické složení, z něhož se odvozuje většina dalších základních kritérií, např. minerální složení, stavby, tvar těles, které vytváří na zemském povrchu. Na rozdíl od většiny plutonitů jsou výlevné horniny jemnozrnné až celistvé. Převážná většina má porfyrickou strukturu.

Výlevné horniny s křemenem

K výlevným horninám s křemenem patří: křemenný porfyr a ryolit.

 • RYOLIT – ryolit je výlevný ekvivalent granitů. Má nejčastěji šedou, šedozelenou, narůžovělou až růžově červenou barvu. Minerální složení tvoří křemen, alkalické živce a plagioklasy. V České republice se nacházejí ryolity např. v pásu severozápadně od Teplic, jižně od Liberce, v broumovském výběžku, jihozápadně od Semil.

Obr. 1: Ryolit - porfyrická struktura

 • KŘEMENNÝ PORFYR

Obr. 2: Křemenný porfyr

Výlevné horniny bez křemene

K výlevným horninám bez křemene patří: trachyt, andezit, čedič (bazalt).

 • TRACHYT – trachyt je výlevným ekvivalentem syenitů. Má zpravidla šedou, šedobílou nebo nažloutlou barvu. Skládá se zejména z alkalického živce, plagioklasu a tmavých minerálů (biotitu a amfibolu). Vyskytuje se např. na Tepelské vrchovině a v Českém středohoří.

Obr. 3: Trachyt

 • ANDEZIT – je to jednou z nejrozšířenějších neovulkanických hornin na světě. Hlavní výskyt andezitu je vázán na mladá pásemná pohoří. Na jeho složení se podílí především plagioklasy, oligoklas a andezín, z tmavých minerálů hlavně amfibol a pyroxen, méně biotit. Vyrostlice tvoří jak živce, tak i tmavé minerály. Drobné výskyty andezitů jsou v širším okolí Uherského Brodu. Hojně se vykytují na středním a východním Slovensku.

Obr. 4: Andezit - porfyrická struktura

Obr. 5: Snímek z polarizačního mikroskopu

 • ČEDIČ (BAZALT) – bazalt je neobvyklejší vulkanickou horninou na zemském povrchu. Čediče jsou převážně tmavé, s vysokým podílem železa a hořčíku a skládají se hlavně z plagioklasu, pyroxenu a olivínu. Bývají většinou jemnozrnné, kompaktní až sklovité. U nás se čediče vyskytují hlavně v Českém středohoří (Vrkoč, Radobýl, Ostrý u Milešova), v Doupovských horách a na Bruntálsku (Venušina a Uhlířská sopka, Velký a Malý Roudný). Čediče poskytují výborný materiál na granulovaný štěrk.

Obr. 6: Čedič - porfyrická struktura

Obr. 7: Čedič - mikrofoto (polarizační mikroskop) - patrná porfyrická struktura

Vulkanická skla

Vulkanická skla jsou poměrně vzácné horniny vznikající velmi rychlým utuhnutím různých typů magmatu. Nejčastěji však svým chemizmem odpovídají kyselému magmatu, které se vyznačuje větší viskozitou a rychlejším tuhnutím než magma bazické.

 • obsidián

 • smolek

 • perlit

 • pemza

Zdroje
 • ZIMÁK, Jiří. Mineralogie a petrografie. 3. vyd. Olomouc: Univerzita Palackéhov Olomouci, 226 s. ISBN 80-706-7856-9.

Obrázky

 • Obr. 1: Návštěva horninového mikrosvěta - virtuální galerie mikroskopických výbrusů hornin. CHAMRA, Svatoslav, Kateřina KOVÁŘOVÁ a Věroslav HRUBÝ. Projekt byl vytvořen za podpory FRVŠ 2435/2011: Ryolit [online]. [cit. 2014-7-12]. Dostupný na www: http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/webkurzy/mikro/ryolit.html.
 • Obr. 2: Návštěva horninového mikrosvěta - virtuální galerie mikroskopických výbrusů hornin. CHAMRA, Svatoslav, Kateřina KOVÁŘOVÁ a Věroslav HRUBÝ. Projekt byl vytvořen za podpory FRVŠ 2435/2011: Křemenný porfyr [online]. [cit. 2014-7-12]. Dostupný na www: http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/webkurzy/mikro/kremenporfyr.html.
 • Obr. 3: Návštěva horninového mikrosvěta - virtuální galerie mikroskopických výbrusů hornin. CHAMRA, Svatoslav, Kateřina KOVÁŘOVÁ a Věroslav HRUBÝ. Projekt byl vytvořen za podpory FRVŠ 2435/2011: Trachyt [online]. [cit. 2014-7-12]. Dostupný na www: http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/webkurzy/mikro/trachyt.html.
 • Obr. 4: Návštěva horninového mikrosvěta - virtuální galerie mikroskopických výbrusů hornin. CHAMRA, Svatoslav, Kateřina KOVÁŘOVÁ a Věroslav HRUBÝ. Projekt byl vytvořen za podpory FRVŠ 2435/2011: Andezit [online]. [cit. 2014-7-12]. Dostupný na www: http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/webkurzy/mikro/andezit.html.
 • Obr. 5: Návštěva horninového mikrosvěta - virtuální galerie mikroskopických výbrusů hornin. CHAMRA, Svatoslav, Kateřina KOVÁŘOVÁ a Věroslav HRUBÝ. Projekt byl vytvořen za podpory FRVŠ 2435/2011: Andezit [online]. [cit. 2014-7-12]. Dostupný na www: http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/webkurzy/mikro/andezit.html.
 • Obr. 6: Návštěva horninového mikrosvěta - virtuální galerie mikroskopických výbrusů hornin. CHAMRA, Svatoslav, Kateřina KOVÁŘOVÁ a Věroslav HRUBÝ. Projekt byl vytvořen za podpory FRVŠ 2435/2011: Čedič [online]. [cit. 2014-7-12]. Dostupný na www: http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/webkurzy/mikro/cedic.html.
 • Obr. 7: Návštěva horninového mikrosvěta - virtuální galerie mikroskopických výbrusů hornin. CHAMRA, Svatoslav, Kateřina KOVÁŘOVÁ a Věroslav HRUBÝ. Projekt byl vytvořen za podpory FRVŠ 2435/2011: Čedič [online]. [cit. 2014-7-12]. Dostupný na www: http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/webkurzy/mikro/cedic.html.
 • Obr. 8: Příklady výskytu ryolitu v České republice  [online]. [cit. 2014-7-12]. Dostupný na www: http://geologie.vsb.cz/PRAKTIKAGEOLOGIE/KAPITOLY/4_MAGMATITY/4_MAGMATITY.htm.
 • Obr. 9: Příklady výskytu andezitu a bazaltu v České republice  [online]. [cit. 2014-7-12]. Dostupný na www: http://geologie.vsb.cz/PRAKTIKAGEOLOGIE/KAPITOLY/4_MAGMATITY/4_MAGMATITY.htm.
 • Obr. 10: Návštěva horninového mikrosvěta - virtuální galerie mikroskopických výbrusů hornin. CHAMRA, Svatoslav, Kateřina KOVÁŘOVÁ a Věroslav HRUBÝ. Projekt byl vytvořen za podpory FRVŠ 2435/2011: Pemza [online]. [cit. 2014-7-12]. Dostupný na www: http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/webkurzy/mikro/pemza.html.
 • Obr. 11: Návštěva horninového mikrosvěta - virtuální galerie mikroskopických výbrusů hornin. CHAMRA, Svatoslav, Kateřina KOVÁŘOVÁ a Věroslav HRUBÝ. Projekt byl vytvořen za podpory FRVŠ 2435/2011: Perlit [online]. [cit. 2014-7-12]. Dostupný na www: http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/webkurzy/mikro/pemza.html.
 • Obr. 12: Archiv autora.
Obrázek

Obr. 8: Výskyt ryolitu v ČR: 1-oblast Teplicka, 2-oblast Liberecka, 3-broumovský výběžek, 4-oblast Semilska

Obrázek

Obr. 9: Výskyt andezitu a bazaltu v ČR: ANDEZIT: 1-okolí Uherského Brodu, BAZALT: 2-oblast Českého středohoří, 3-oblast Doupovských hor, 4-oblast sopek v okolí Bruntálu

Doplňující učivo

PEMZA je silně pórovité sopečné sklo (plave na vodě) šedobílé nebo nažloutlé barvy.

Obr. 10: Pemza

PERLIT se skládá ze sklovitých kuliček (perliček). Barva je světle šedá a modrošedá.

Obr. 11: Perlit

Zajímavost

Panská skála u Kamenického Šenova - sloupcovitý rozpad čediče

Obr. 12

Kontrolní otázka

1) Uveďte základní charakteristiku výlevných hornin.

2) Uveďte základní typy výlevných hornin s křemenem.

3) Uveďte základní typy výlevných hornin bez křemene.

4) Uveďte základní charakteristiku bazaltu a andezitu.

5) Uveďte příklady vulkanických skel.