Složení a stavba metamorfovaných hornin

Vznik metamorfovaných hornin a jejich rozdělení

Metamorfované neboli přeměněné horniny se zkráceně označují jako metamorfity. Metamorfované horniny vznikly přeměnou (metamorfózou) starších hornin magmatických, sedimentárních nebo již dříve metamorfovaných. Metamorfóza je proces, kterým se horniny v zemské kůře pod úrovní zóny zvětrávání přizpůsobují svojí stavbou a minerálním složením odlišným fyzikálně chemickým podmínkám, do nichž se dostávají během geologických procesů. Hlavními činiteli při metamorfóze jsou teplota, tlak (všesměrný – litostatický a orientovaný – stres), čas, mechanické vlastnosti výchozích hornin a chemická aktivita plynů, par a roztoků.

Základní typy metamorfózy

 • PODLE PODÍLU HLAVNÍCH FAKTORŮ:

  • termální metamorfóza – vyznačuje se vyšším podílem teplotních faktorů, tlak má jen vedlejší vliv. Může nabývat různých dimenzí.

  • dynamická metamorfóza – rozhodující je uplatnění orientovaného tlaku, teplota má jen vedlejší vliv. Tento druh metamorfózy má spíše lokální charakter a vyvolává zásadní změny texturních znaků horniny.

  • dynamicko-termální metamorfóza – je způsobena teplotou i tlakem.

 • PODLE GEOLOGICKÉ POZICE:

  • regionální metamorfóza - postihuje velmi různorodé horninové komplexy v mimořádně rozsáhlých oblastech. Při jejím průběhu se mohou uplatňovat všechny z hlavních faktorů. Se vzrůstající intenzitou regionální metamorfózy vzrůstá podíl teploty a litostatického tlaku a klesá podíl tlaku orientovaného.

  • kontaktní metamorfóza - je vyvolána na styku horniny s chládnoucím magmatem, například při průniku žilného nebo plutonického tělesa. Hlavním faktorem při kontaktní metamorfóze je teplota.

Klasifikace metamorfovaných hornin

Třídění metamorfovaných hornin do uceleného systému je velmi obtížné především s ohledem na značnou variabilitu vstupních podmínek: složení původní horniny, typ metamorfózy, teplotu, tlak nebo přítomnost roztoků. Během studia metamorfovaných hornin vznikla řada systémů, které metamorfované horniny rozdělují do skupin podle specifických kritérií.

Zdroje
 • ZIMÁK, Jiří. Mineralogie a petrografie. 3. vyd. Olomouc: Univerzita Palackéhov Olomouci, 226 s. ISBN 80-706-7856-9.

Obrázky

 • Obr. 1: Návštěva horninového mikrosvěta - virtuální galerie mikroskopických výbrusů hornin. CHAMRA, Svatoslav, Kateřina KOVÁŘOVÁ a Věroslav HRUBÝ. Projekt byl vytvořen za podpory FRVŠ 2435/2011: Porcelanit [online]. [cit. 2014-7-12]. Dostupný na www: http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/webkurzy/mikro/porcelanit.html.
 • Obr. 2: Návštěva horninového mikrosvěta - virtuální galerie mikroskopických výbrusů hornin. CHAMRA, Svatoslav, Kateřina KOVÁŘOVÁ a Věroslav HRUBÝ. Projekt byl vytvořen za podpory FRVŠ 2435/2011: Plodová břidlice [online]. [cit. 2014-7-12]. Dostupný na www: http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/webkurzy/mikro/plodbri.html.
Doplňující učivo

Hlavní změny, ke kterým při metamorfóze dochází, jsou:

 • krystalizace nových minerálů (chemické reakce - fázové změny)
 • změny v chemismu
 • texturní změny (velikost zrna, deformace)
Doplňující učivo

Horniny vzniklé kontaktní metamorfózou:

Porcelanit - vypálený jíl, vypálený slín, hornina vzniklá tepelnou přeměnou.

Obr. 1: Porcelanit

Plodová břidlice - hornina připomíná sediment (břidlici). Její plochy však pokrývají nově vzniklé minerály (plody) v podobě bělavých čárek, peciček nebo nažloutlých sloupečků, připomínajících rozstříhanou slámu.

Obr. 2: Plodová břidlice

Kontrolní otázka

1) Jak vznikly metamorfované horniny?

2) Uveďte hlavní činitele působící při metamorfóze.

3) Co je to metamorfóza?

4) Uveďte základní typy metamorfózy.

5) Charakterizujte lokální a regionální metamorfózu.