Vznik a stavba metamorfovaných hornin

Nerostné složení a stavba metamorfitů

Nerostné složení metamorfitů závisí na povaze výchozích hornin a na charakteru a průběhu metamorfózy. Při metamorfóze se výrazně mění složení hornin a převážně dochází ke vzniku nových minerálů. Nejběžnějšími nerosty metamorfovaných hornin jsou křemen, živce, muskovit, biotit, obecný amfibol atd. Charakteristickými minerály metamorfitů jsou chlority, minerály serpentinové skupiny, granáty, mastek, epidot, kyanit atd.

Struktury metamorfovaných hornin

 Podle zachování původní struktury se rozlišuje struktura:

  • reliktní,
  • rekrystalizační.

Rekrystalizační struktury se dále dělí:

  • podle tvaru minerálních zrn - granoblastická, lepidoblastická, nematoblastická, fibroblastická,
  • podle relativní velikosti minerálních zrn - porfyroblastická, heteroblastická, homeoblastická,
  • podle stupně omezení minerálních zrn - idioblastická, hypidoblastická, xenoblastická.

Textury metamorfovaných hornin

Podle anizotropie stavby lze rozlišit texturu:

  • všesměrnou,
  • paralelní (základní) - lineárně paralelní, plošně paralelní, lineárně-plošně paralelní,
  • paralelní (detailní) - páskovaná, plástevnatá, stébelnatá, okatá, skvrnitá.
Zdroje
  • ZIMÁK, Jiří. Mineralogie a petrografie. 3. vyd. Olomouc: Univerzita Palackéhov Olomouci, 226 s. ISBN 80-706-7856-9.
Zajímavost

Metamorfované horniny tvoří přes 40 % povrchu území ČR a dále významnou část podloží pokryvných sedimentárních formací. Území ČR zahrnuje jednotky od nejnižších stupňů metamorfózy až po horniny, které prodělaly přeměnu při teplotách vyšších než 900 °C .

Odkaz

http://geologie.vsb.cz/geologie/KAPITOLY/3_SLO%8EKY_ZEMSK%C9_K%D9RY/3_z%E1kladn%ED_slo%9Eky.htm