Kontrola elektrického zařízení

Kontrola elektrického zařízení

Kontrola elektrického zařízení je činnost, při které se prohlídkou, zkoušením a měřením zjišťuje technický stav elektrického zařízení. Uvedené se v plném rozsahu týká i revizí a kontrol elektrických instalací a elektrických přípojek nízkého napětí.

Tam, kde je to k ověření potřebné, musí se provést dále uvedená měření a zkoušky, a to přednostně v tomto pořadí:

 • spojitost ochranných vodičů pro pospojování a k uvedení na stejný potenciál;

 • izolační odpor elektrického zařízení;

 • ochrana automatickým odpojením od zdroje zahrnující:

  • měření přechodového zemního odporu;

  • měření impedance smyčky;

 • ochrana doplňková:
  • měření ochrany proudovým chráničem;

Měřením rozumíme souhrn úkonů, kterými za pomocí měřících přístrojů a při použití vhodné měřící metody získáme potřebné údaje o měřené veličině.

Stav elektrických zařízení se zjišťuje vhodnými měřicími přístroji. Metody a postupy měření uvedené v této kapitole jsou metodami doporučenými. Jedná se o základní měření elektrických veličin prováděných jak při stavbě, tak i při revizích a kontrolách elektrických instalací a přípojek nízkého napětí. Jiné metody a postupy se nevylučují za předpokladu, že dávají alespoň stejně přesné výsledky.

 

Zdroje
 • SOLID TEAM, s.r.o. Elektro v praxi: Právní předpisy, základní normy, silnoproud. 2014.
 • DUDEK, Jan. Bezpečnost v elektrotechnice. Ostrava, 2010. Studijní materiály. VŠB - Technická univerzita Ostrava.