Speciální měřicí přístroje

(vhodné i pro ZŠ)

Speciální měřicí přístroje (SMP) se používají k měření veličin, které nejsou měřitelné přímo, nebo nejsou měřitelné jednoduchým včleněním EMP do měřeného subjektu.

Jedná se zejména o měření:

 • hmotnosti

 • průtoku

 • teploty

 • tlaku.

Měření hmotnosti

K měření hmotnosti jsou nejčastěji používány tenzometry a ty mohou být:

 • kovové

 • polovodičové

Měření průtoku

Při měření průtoku je možné měřit objemový průtok, hmotnostní průtok nebo proteklé množství.

Základní metody měření průtoku kapaliny:

 • měření tlaku před a za primárním prvkem průtokoměru

 • měření rychlosti proudění kapaliny

 • měření objemového průtoku

 • měření hmotnostního průtoku.

Měření teploty

Teplota je základní fyzikální veličina, kterou měříme teploměry. Pro účely měření a regulace jsou zajímavé pouze teploměry odporové, termoelektrické a pyrometry. Klasické skleněné teploměry nemají pro naše účely žádný význam.

Používáme:

 • odporové snímače teploty – využívají vlastností kovů a polovodičů v závislosti na teplotě

 • termoelektrické snímače teploty – využívají vlastností termočlánků

Měření tlaku

Tlak je jedna z nejčastěji měřených fyzikálních veličin. Pro měření se používají barometry nebo manometry.

 

Pomocí elektrických měřicích přístrojů a speciálních doplňků lze měřit i další neelektrické fyzikální veličiny, jako čas, úhel natočení, síla, moment síly, rychlost, počet otáček, délka aj.

Zdroje
 • KYSELÝ, Libor. Elektrotechnická měření. Interní skriptum, VOŠ a SPŠE Olomouc. 2013

Obrázky

Praktická ukázka

Měřič teploty - teploměr

Obr. 1: Teploměr

 

Váhy laboratorní

Obr. 2: Váhy

 

Měřič průtoku - průtokoměr

Obr. 3: Průtokoměr

Měřič tlaku - tlakoměr

Obr. 4: Tlakoměr