Stabilita a kvalita regulace

Stabilita a kvalita regulace

Úkolem regulátoru je udržovat regulovanou veličinu na určité předem stanovené hodnotě. Pokud se např. vlivem poruch začne regulovaná veličina měnit, musí regulátor zajistit, aby se po určité době opět ustálila – obvod musí být stabilní. Stabilitu obvodu můžeme ověřit pomocí některého kritéria stability.

Průběh regulace musí splňovat určité požadavky. Požadované kvality dosáhneme výběrem vhodného regulátoru a jeho správným nastavením.