Kotle

Kotle

Základním prvkem zdroje tepla u soustav teplovodního vytápění je kotel.

Kotel ústředního vytápění slouží k ohřátí vody na pracovní teplotu. Při porovnání kotlů je důležité se orientovat v parametrech, kterými jsou charakterizovány.

Základní technické údaje:

 • tepelný výkon (max. výkon 50kW, etážové 20 kW),

 • účinnost,

 • vodní objem kotlového tělesa.

Údaje pro instalaci:

 • rozměry,

 • hmotnost,

 • způsob napojení potrubí,

 • způsob napojení na komín.

Údaje pro provoz:

 • maximální dovolený přetlak,

 • druh hlavního paliva,

 • náhradní palivo,

 • spotřeba paliva kg/h, m3/h.

Rozdělení kotlů

Kotle můžeme rozdělit podle různých hledisek. Při jejich výběru je nutné tato hlediska brát v úvahu (např. cena, dostupnost, spolehlivost, životnost, obsluha apod).

Podle použitého paliva:

 • tuhé - uhlí, dřevo, peletky, koks aj.,

 • kapalné - topné oleje nebo nafta,

 • plynné - zemní plyn, propan butan, bioplyn,

 • elektřina - přímotopné nebo akumulační kotle,

 • kombinace paliv - oddělené spalovací komory nebo malá úprava.

Obr. 1: Řez kotlem

Podle materiálu výměníku kotle:

 • ocel - většinou kotlářský plech (nelegovaná ocel, pro vyšší teploty a žáropevná) o síle 4 - 5 mm, pro nízkoteplotní kotel se používá nerezová ocel,
 • litina - šedá litina,
 • měď.

obrazek

Obr. 2: Výměník

Podle předávání tepla ve výměníku:

 • vodotrubné - spaliny proudí kolem trubek s topnou vodou,
 • žárotrubné - spaliny proudí v trubkách a voda kolem nich.

Podle způsobu ovládání spalovacího procesu:

 • automatické - většinou u plynových a elektrických kotlů,
 • poloautomatické - kotle na peletky a další na pevná paliva se zásobníky a řízeným procesem spalování,
 • s ruční obsluhou - nejvíce na pevná paliva.

Obr. 3: Zplyňovací kotel

Obr. 4: Hoření -  zplyňování

Podle tlaku ve spalovacím prostoru

 • podtlakové kotle - přirozený odtah nebo použití odtahového ventilátoru,
 • přetlakové kotle - přetlak ve spalovací komoře vytvořený ventilátorem hořáku nebo kotle na zplynování.

Další možnosti rozdělení jsou podle různých skupin kotlů, které mají většinu znaků podobných, ale mají určité odlišnosti, jako například u pevných paliv.

 • princip hoření - prohořívání, odhořívání, zplyňování,
 • konstrukce roštu - pevný nebo pohyblivý,
 • způsob provozu - přerušovaný, nepřerušovaný.
Zdroje
 • TAJBR, Stanislav. Vytápění: pro 1. a 2. ročník učebního oboru instalatér. 2. upravené vyd. Praha: Sobotáles, 2003, 434 s. ISBN 80-859-2096-4.

Obrázky:

Kontrolní otázka

Jaké základní parametry charakterizují kotle?

Vyjmenuj základní možnosti rozdělení kotlů.

Video
This div will be replaced by the JW Player.

Výroba kotlů Varimatic - vhodné i pro žáky ZŠ:

Video
This div will be replaced by the JW Player.

Kondenzační kotel -vhodné i pro žáky ZŠ

Video
This div will be replaced by the JW Player.

kotel Vaillant -animace - vhodné i pro žáky ZŠ