Předgeologický vývoj a základní geologické časové dělení

Předgeologický vývoj a základní geologické časové dělení

Vznik planety Země spadá do období zhruba 4,6 až 5 Ga (miliard let). Podle současné teorie je vznik Země vysvětlován pomocí akreční teorie - tzn. nabalováním pevných a plynných částeček na gravitační jádro planety. Podle teorie homogenní akrece byla hmota Země původně stejnorodá a teprve po jejím vzniku došlo vlivem gravitačního kolapsu k rozčlenění na jádro a plášť. Podle protichůdné teorie heterogenní akrece docházelo k rozčlenění jádra a pláště již během nabalování částic. Nejdříve se nabalovaly těžší sulfidy kovů a příbuzné sloučeniny jádra a na ně se potom nabalovaly lehčí silikáty pláště. Teprve s pozdějším teplotním vývojem dochází ke vzniku nejmladší pevné sféry - zemské kůry. Během akrece nedocházelo k nabalování plynů na kamenné sféry planety a Země tedy postrádala atmosféru. Předgeologické stádium Země není zcela jasné především proto, že z tohoto období nemáme jakýkoliv horninový záznam. Vlastní geologické období fakticky začíná v době, ze které pocházejí první doklady o existenci zemské kůry – minerály a horniny. Nejstarší známe horniny pocházejí z období prekambria (4,0 Ga). Nejstarší známé minerály jsou ještě starší – 4,4 miliard let. Prekambrium představuje 86% geologického času a končí před 545 mil. let nástupem druhého eonotemu, fanerozoika, pokračujícího až do současnosti.

  • Prekambrium se dělí na dva eonotemy: ARCHAIKUM, PROTEROZOIKUM

Fanerozoikum (období zjevného života), druhý eonotem v historii Země začíná před 545 mil. let kambrickou explozí života a trvá do současnosti.

  • V tradičním starším pojetí se fanerozoikum dělí na čtyři eratemy: PALEOZOIKUM, MEZOZOIKUM, KENOZOIKUM

 

Zdroje
  • BÁBEK, Ondřej (2005): Historická geologie. vyd. Univerzita Palackého v Olomouci, 80s.
  • KACHLÍK, Václav a Ivo CHLUPÁČ. Základy geologie. 3., nezměn. vyd. Praha: Karolinum, 2011, 342 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-802-4620-084.
  • ZIEGLER, Václav a Ivo CHLUPÁČ. Země a život: dějiny naší planety. Vyd. 1. Praha: ISV nakladatelství, 2002, 180 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-858-6685-4.

Obrázky

  • Obr. 1: Archiv autora.
Zapamatuj si

Planeta Země vznikla před 4,6 až 5,0 miliardami let. Země vznikla akrecí – nabalováním pevných částic na gravitační jádro. Geologický čas se dělí na dva eonotemy a šest eratemů, prekambrium (období „skrytého“ života) se člení na eratemy hadaikum, archaikum a proterozoikum; fanerozoikum (období zjevného“ života) se člení na paleozoikum, mesozoikum a kenozoikum.

Obrázek

Obr. 1: Mezinárodní stratigrafická tabulka

Video
This div will be replaced by the JW Player.

PREKAMBRIUM

Video
This div will be replaced by the JW Player.

ZVÍŘECÍ ARMAGEDON

Úkol

Vytvořte "paměťovou mapu" na základě údajů z Mezinárodní stratigrafické tabulky.

Video
This div will be replaced by the JW Player.

VÝVOJ ZEMĚ