Měření umělou sítí

Měření umělou sítí

Umělá síť, označovaná jako umělá zátěž vedení, se užívá k měření rušivých signálů, které vznikají v zařízení napájeném z rozvodné elektrické sítě.

Umělá zátěž vedení s blokovým schématem obsahuje tři druhy svorek:

 • vstupní síťové svorky 1 pro připojení vnější napájecí sítě

 • výstupní síťové svorky 2 pro připojení zkoušeného objektu

 • výstupní přístrojové svorky 3 pro připojení měřicího zařízení – měřiče rušení

obrazek

Obr. 1: Schéma umělé sítě

Umělá síť je při měření zapojena do každého napájecího vodiče, na němž chceme zjišťovat velikost rušivých napětí.

Umělá síť LISN plní tři funkce:

 • zajišťuje připojení měřicího zařízení (měřiče rušení) k proměřovanému objektu pro celý rozsah měřených kmitočtů,

 • zajišťuje, že na vstup měřicího zařízení se dostanou jen rušivé signály ze zkoušeného objektu,

 • zajišťuje impedanční přizpůsobení měřicího zařízení k výstupním přístrojovým svorkám 3 umělé sítě LISN.

Umělá síť LISN je při měření zapojena do každého napájecího vodiče, na němž chceme zjišťovat velikost rušivých napětí.

Při měření nesmí dojít k úrazům elektrickým proudem. Přístroje musí tedy být dimenzovány aspoň na trojnásobek špičkového síťového napětí.

Dále všechny použité součástky v umělé síti musí být v měřicím kmitočtovém pásmu prosté vlastní rezonance.

Celá konstrukce umělé sítě je uzavřena v kovovém krytu přímo spojeném s referenční zemí celého měřicího systému.

Častým doplňkem umělých sítí je tzv. standardní umělý operátor.

Je to obvod, který při měření s umělou sítí simuluje vliv ruky uživatele u elektrických spotřebičů, které se při provozu drží v ruce (kuchyňské spotřebiče, ruční nářadí, holicí strojek apod.).

Pro správné a reprodukovatelné měření elektromagnetického rušení je důležité i správné uspořádání měřicího pracoviště.

 • Zkoušený objekt ZO je spolu s umělou sítí LISN a měřičem rušení MR umístěn na dřevěném stole.

 • Zkoušený objekt musí pracovat ve svém standardním režimu a v sestavě uvedené jeho výrobcem v příslušném návodu k obsluze.

 • Obdobné zásady platí i pro jiná měření vedených rušivých signálů.

.obrazek

Obr. 2: Příklad měřícího pracoviště

Zdroje

Obrázky

 • Obr. 1: http://www.radio.feec.vutbr.cz/emc/index.php?src=node40
 • Obr. 2: http://www.radio.feec.vutbr.cz/emc/index.php?src=node40