Opravárenství a diagnostika

Opravárenství a diagnostika

Základy technické diagnostiky

Obecně je technická diagnostika nauka sledující stav technického zařízení. Věnuje se metodám, prostředkům a principům umožňujícím provádět zkoumání v rámci diagnostického procesu. Je založena na dvou základních principech:

 • diagnostika bez demontáže – snaha zachovat alespoň funkční skupinu při diagnostice,

 • diagnostika je nedestruktivní – nedochází k poškození součásti.

Velmi důležitou okolností podmiňující provedení diagnostického úkonu je znalost funkce součásti, členu, funkčního celku i celého diagnostikovaného systému.

Technická diagnostika se zabývá nejen aktuálním stavem, ale i minulostí a budoucností zkoumaného objektu, tzn., že podle času rozlišujeme úlohy diagnostiky:

 • diagnóza – zjištění současného stavu,

 • prognóza – předpověď budoucího vývoje,

 • geneze – určení příčiny poruchy v minulosti.

Diagnóza se skládá ze dvou částí:

 • detekce poruchy – tzn. zhodnocení stavu v kategoriích bezvadný, provozuschopný, porucha, a z pohledu použitelnosti k provozu pak bezporuchový a poruchový,

 • lokalizace poruchy – tzn. určování místa vzniku a příčin poruchy.

Z pohledu celkové péče o motorová vozidla, nebo jakékoli stroje je diagnostika používána jako:

 • preventivní před údržbou,

 • preventivní před opravou,

 • následná po poruše.

Podle účelu lze diagnostiku motorových vozidel v zásadě rozdělit:

 • provozní – k zajištění spolehlivého provozu bez zkoumání funkčních skupin,

 • dílenskou – zkoumající stav funkčních skupin a celků i při demontáži, např. v opravnách,

 • výzkumnou a zkušební – většinou prováděnou při výzkumu a vývoji vozidla.

 

V praxi lze úkoly technické diagnostiky shrnout:

 • testování provozuschopnosti zařízení – detekce poruch,

 • určení místa výskytu poruchy,

 • stanovení příčiny poruchy – k odstranění její opakovatelnosti,

 • předvídání provozu schopného stavu.

U všech strojů a strojních zařízení dojde během jejich provozu k poruše.

Poruchy vznikají z vnějších nebo vnitřních příčin. Vnější příčiny jsou nejčastější a jsou způsobovány např. nesprávnou obsluhou, zanedbanou údržbou nebo nedodržením jiných předpisů pro provoz zařízení. Vnitřní příčiny poruch jsou způsobeny nedokonalostí, nedostatky vlastního zařízení.

Provozuschopnost stroje nebo zařízení vždy končí poruchou.

V praxi se porucha vytváří v průběhu času, proto rozdělujeme poruchy:

 • náhlé – časový interval vzniku poruchy je velmi krátký,

 • postupné - časový interval vzniku poruchy je dlouhý.

Z hlediska příčin poruch strojů, strojních zařízení i vozidel lze tyto dále rozdělit:

 • konstrukční poruchy – vzniklé při vlastním návrhu a projektové přípravě zařízení,

 • technologické poruchy – vzniklé při vlastní výrobě zařízení, např. nedodržením technologických postupů atd.,

 • provozní poruchy – vzniklé při vlastním provozu zařízení, např. přetěžováním zařízení při provozu.

Zdroje
 • Čupera, Jiří., Štěrba, Pavel. Automobily 7 Diagnostika motorových vozidel I. 2. vydání. Brno: Avid, spol.s r.o., 2010. 195 s. ISBN 978-80-87143-17-9.
 • Čupera, Jiří., Štěrba, Pavel. Automobily 8 Diagnostika motorových vozidel II. 1. vydání. Brno: Avid, s. r. o., 2011. 181 s. ISBN 978-80-87143-19-3.
 • Jan, Zdeněk., Ždánský, Bronislav., Kubát, Jindřich. Automobily 5 Elektrotechnika motorových vozidel I. 2. vydání. Brno: Avid, spol.s r.o., 2009. 234 s. ISBN 978-80-87143-13-1.
 • Jan, Zdeněk., Ždánský, Bronislav., Kubát, Jindřich. Automobily 6 Elektrotechnika motorových vozidel II. 1. vydání. Brno: Avid, spol.s r.o., 2008. 210 s. ISBN 978-80-87143-14-8.
 • Pošta, Josef. a kol. Opravárenství a diagnostika I pro 1. roč. UO Automechanik. 1. vydání. Praha: Informatorium, spol. s r.o., 2000. 154 s. ISBN 978-80-7333-058-3.
 • Pošta, Josef. a kol. Opravárenství a diagnostika II pro 2. roč. UO Automechanik. 2. vydání. Praha: Informatorium, spol. s r.o., 2008. 188 s. ISBN 978-80-7333-066-8.
 • Škoda- Bosch- Scania školící materiály

Obrázky:

Kontrolní otázka

1. Jak se rozděluje úloha diagnostiky podle času?

2. Z jakých částí se skládá diagnóza?

3. Co je dílenská diagnostika?

4. Co je to provozní diagnostika?

5. Jak se rozdělují poruchy dle času?

6. Jak se rozdělují poruchy z hlediska příčin?

Obrázek

Obr.1: Tester FSA 740