Zabezpečovací zařízení otopných soustav

Zabezpečovací zařízení otopných soustav 

Bez tohoto zařízení nesmí být žádná otopná soustava uvedena do provozu. Je složeno z expanzního zařízení a pojistného zařízení.

Expanzní zařízení:

 • vyrovnává objemové změny vyvolané změnou teploty,

 • chrání před nedostatkem vody,

 • udržuje přetlak v otopné soustavě v požadovaných mezích,

 • základní prvek tvoří expanzní nádoba

Expanzní nádoba otevřená

 • typické znaky:

 • trvale propojena s atmosférou (odvzdušnění, přepad),
 • umístěna v nejvyšším bodě OS,
 • s kotlem propojena neuzavíratelným porubím,
 • průběžné odvzdušňování,
 • je odvětrána a je vybavena přepadem, jehož výtok musí být kontrolovatelný (nejlépe vyvedený zpět ke kotli),
 • nutná je tepelná izolace, pokud je EN v nevytápěném prostoru,
 • minimální průměr přepadového potrubí je 15 mm,
 • rozměry.
 • nevýhody:

 • vzduch do vody - koroze, zanášení rozvodu, snižuje životnost OS;
 • úbytek vody odparem,
 • spotřeba trubního materiálu a požadavek na zednické práce (prostupy stropem).

obrazek

Obr. 1: Otevřená expanzní nádoba

Expanzní nádoba uzavřená

 • typické znaky:

 • není propojena s atmosférou;
 • je vybavená pryžovou membránou nebo vakem, který odděluje vodní prostor od prostoru naplněného vodou nebo plynem (dusík),
 • neumožňuje pronikání vzduchu do vody - vyšší životnost, zabraňuje úbytku vody odparem,
 • je umístěna v blízkosti kotle, nevyžaduje tepelnou izolaci,
 • membrána může být zatížena vodou, která má teplotu do 70 °C.
 • nevýhody:

 • vyžaduje perfektní odvzdušnění otopné soustavy,
 • vyžaduje použití odděleného pojišťovacího zařízení - pojistného ventilu.

obrazek

Obr. 2: Uzavřená expanzní nádoba

Pojistné zařízení

 • zabezpečuje OS soustavu proti:

  • nedovolenému přetlaku, podtlaku, teplotě,
  • nedostatku vody.
 • zdroj tepla musí mít pojistné zařízení s:

 • teploměrem,
 • tlakoměrem,
 • snímačem teploty a tlaku.

Základní prvek tvoří pojistný ventil s příslušenstvím.

Pojistný ventil

 • umístěný na uzavřené nádobě, nejčastěji kotli,

 • ventil funguje jen ve vertikální poloze,

 • základní technické parametry

 • tepelný výkon,
 • připojovací průměr 1/2 ´´,
 • otvírací přetlak (k Pa, bar),
 • pracovní teplota.

obrazek

Obr. 3: Pojistný ventil

1 - těleso ventilu, 2 - těsnění, 3 - pryžová membrána,4L - pružina, 5 - krytka pro zvednutí talíře ventilu, 6 - krytka s typovým štítkem tepelný výkon

Příslušenství:

 • výtoková trubice s trychtýřem,
 • integrovaný tlakoměr,
 • mezi kotlem a pojistným místem nesmí být žádná armatura.

Obr. 4: Příslušenství pojistného ventilu

1 - pojistný ventil, 2 - trychtýř, 3 - výtoková hadice, 4 - připojovací závit k pojistnému ventilu, 5 - napojení výtokové hadice

Otvírací přetlak pojistného ventilu je roven nejvyššímu dovolenému přetlaku otopné soustavy.

Zdroje
 • TAJBR, Stanislav. Vytápění: pro 1. a 2. ročník učebního oboru instalatér. 2. upravené vyd. Praha: Sobotáles, 2003, 434 s. ISBN 80-859-2096-4.

Obrázky:

 Prezentace:

Kontrolní otázka

Jakou funkci má expanzní zařízení?

Jaké znáš druhy expanzních nádob?

Jakou funkci má pojistné zařízení?

Vhodné i pro žáky ZŠ

Zjistěte, jaký typ expanzní nádoby je použit v otopné soustavě ve vaší škole?